Име на проект
Место на реализација
на проектот
Моментална состојба на проекот
(завршен проект, во тек...)
 
Реализирани проекти во 2011година
1
Реконструкција на локален пат Драчево- мотел Китка (1.100 м должина-Фаза 1)
Општини Студеничани и  Кисела Вода
завршен проект
 
Реализирани проекти во 2012година
2
Имплементација на проектот “Изработка на студија за мапирање и промоција на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион
ЦРСПР/СПР
завршен проект
3
Изработка на Студија за мапирање на инвестициските потенцијали во Скопскиот плански регион
ЦРСПР/СПР
завршен проект
4
Изработка на техничка документација за  изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечки азбестен цевковод од Цементарница Усје до Драчево.
Општини Кисела Вода,Зелениково и Студеничани
завршен проект
5
Изработка на техничка документација за ХМС „Скопско поле“. 
Општини Илинден и Зелениково
завршен проект
6
Изработка на техничка документација за изградба на локален пат „Александар Урдаревски“
Општини Бутел и Шуто Оризари 
завршен проект
7
WEB ГИС апликација за поддршка на стратешкото планирање на Скопски плански регион и следење на достигнувањата при реализација на стратешките цели“. 
ЦРСПР/СПР
завршен проект
8
Реконструкција на локален пат Драчево-мотел Китка (Фаза 2,во должина од 600м.)
Општина Студеничани
завршен проект
9
Стратегија за развој на туризмот во Скопски плански регион
ЦРСПР/СПР
завршен проект
 
Реализирани проекти во 2013година
10
Физибилити студија за заобиколен пат од стариот пат Скопје-Тетово до Рекреативниот центар Матка
Град Скопје
и Општина Сарај
завршен проект
11
Физибилити студија за за утврдување на потенцијалноста и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопски плански регион
Општини Ѓорче Петров, Чаир, Сарај, Сопиште, Арачиново и Аеродром
завршен проект
12
Програма за мезометеоролошки мерења во Скопска котлина и нејзина реализација
СПР и Општина Карпош
завршен проект
13
Фаза 2: „Изработка на Регионален водич за инвестирање
ЦРСПР/СПР
завршен проект
14
Физибилити студија за заштита и превенција на подземни води  во микро регион Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден и Зелениково
Општина Гази Баба, Илинден, Арачиново, Петровец и Зелениково
завршен проект
15
Изработка на основен проект за реконструкција - проширување и надградба на патниот правец од с. Патишка Река до регионалниот пат Р-104, (во должина од 16 км)
Општини Сопиште, Кисела Вода, Студеничани
завршен проект
16
Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност
Општини Петровец, Зелениково, Бутел, Сопиште, Чучер Сандево,Илинден,Чаир, Шуто Оризари и Арачиново
завршен проект
17
Чистење на коритото на р. Серава (Физибилити студија со Основен проект)
Општини Бутел, Чучер Сандево, Шуто Оризари
завршен проект
18
Физибилити студија за изградба на индустриска зона околу обиколница (економска зона „Шамак“-Г. Баба)
Општина Гази Баба
завршен проект
 
Реализирани проекти во 2014 година
19
Изработка на Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски Предел
Општина Петровец
завршен проект
кликни за повеќе инфо
20
Реконструкција на дел од локален пат до с. Свиларе од спојот со локален пат кај Стопански Двор (општина Ѓорче Петров до границата со општина Сарај)“ во должина од 267,80м 
Општина Ѓ.Петров
завршен проект
21
Изработка на проектна документација за реконструкција на „локален пат Александар Урдаревски-Рудници Бањани КОЦКА
Oпштина Чучер Сандево
завршен проект
22
Заеднички развој на напредни виртуални решенија за поголема пристапност на јавните услуги во Југоисточна Европа
ЦРСПР/СПР, Р.М
завршен проект
23
Техничка документација за изградба на пешачка и велосипетска патека од левата и десната страна на реката Вардар од општина Карпош до општина Сарај
Општини Ѓорче Петров, Карпош и Сарај
завршен проект
24
Техничка документација за изградба на заобиколниот пат ос стариот пат Скопје-Тетово до РЦ Матка
Општина Сарај
завршен проект
25
Техничка документација за Ул. Локален пат Александар Урдаревски (новопроектирани и собирни улици 14,15)
Општини Бутел и Шуто Оризари 
завршен проект
 
Реализирани проекти во 2015 година
26
„Подобрување на инфраструктурните услови за економски развој во општините Студеничани, Зелениково и Кисела Вода“ Студеничани, Зелениково и Кисела Вода

завршен проект

 
27
„Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на р. Лепенец“ Град Скопје, Ѓорче Петров, Карпош, Ч. Сандево завршен проект
28
„Планирање на современа и модерна инфраструктура на индустриска зона Шамак“ Гази Баба, Град Скопје завршен проект
29 „План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето на агломерација во Скопски регион “  Град Скопје, Гази Баба, 
Ѓ. Петров, Кисела Вода
завршен проект
Реализирани проекти во 2016 година
30 Реконструкција на пристапен пат Драчево – Мотел Китка – фаза 3 Општина Студеничани,
Општна Зелениково,
Општина Сопиште
звршен проект
31 Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” Општина Кисела Вода,
Општина Сопиште
и Град Скопје
завршен проект
Реализирани проекти во 2017 година
32. Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 2 Општина Кисела Вода, Општина Сопиште и Град Скопје завршен проект
33. Изведба на електрична инсталација во пештерата ,,Врело”- кањон  Матка Општина Сарај, Општина Сопиште и Град Скопје завршен проект
34. Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 2 Општина Кисела Вода, Општина Сопиште и Град Скопје завршен проект

 

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk