Contact info

Address:
Dimitrija Cupovski 13,
Economic Chamber of Macedonia building / 1st floor
1000 Skopje, Macedonia

contact@skopjeregion.gov.mk

phone.: +389 2 3244 033
phone.: +389 2 3244 036

  • Проектот ,,Студија за мапирање на инвестициски потенцијал во Скопски плански регион”  има за цел да ги мапира инвестициските потенцијали во Скопскиот регион, а со тоа ќе се овозможи подобро позиционирање на регионот кај домашни и странски инвеститори. 

    Проектот финансиски е подржан од Владата на Р.Македонија, Министерство за локална самоуправа согласно програмата за Рамномерен регионален развој од 2012год. и Град Скопје, а е реализиран заедно со општините од Скопски плански регион.
  • Депонирање на отпад - Прирачник со општи совети 
  • “Градење на капацитетите за имплементација на ЕУ Директива за депонии -затворање на нестандардните депонии и инспекции” 
  • Инвентар, истражување и класификација според ризик на затворени депонии 

Centre for Development of the Skopje region has been established under the Law on Balanced Regional Development in May 2009. 

Subscribe to our newsletter

Sign up for our newsletter for all the
latest news and information

Contact info

Street: Dimitrija Cupovski 13,
Economic Chamber of Macedonia building / 1st floor
1000 Skopje, Macedonia
phone.: +389 2 3244 033
phone.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk