header1 header2 header3 header4 header5 header6

Kemi nderin dhe kënaqësinë e veçantë që T’ju  ftojmë të merrni pjesë në debatet publike që organizohen sipas Projekt-Raportit për vlerësimin strategjik të mjedisit të jetesës sipas Planit rajonal për menaxhimin me mbeturinat në Rajonin planor jugperëndimor. Këto dokumenta përpilohen  në kuadër të projektit “Përgatitja e dokumentave për vendosjen e sistemit të integruar dhe sistemit financiar të vetëqëndrueshëm për menaxhimin me mbeturinat në rajonin planor të Pellagonisë, rajonin Jugperëndimor, të Vardarit dhe të Shkupit” (EuropeAid / 136347 / IH / SER / MK)”, i financuar nga Bashkimi Evropian përmes instrumentit për ndihmë parainkuadruese (IPA).

Në debatin publik do të prezantohen konstatimet dhe konkluzionet kryesore nga procesi i përgatitjes së projekt raportit, masat dhe alternativat e propzuara nga ana e ekipit konsultativ të angazhuar në përpilimin e tij.

( Link të thirrjes)